Přenositelnost čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel upravují práva a povinnosti společnosti Telefonuji s.r.o., IČ 27522725 se sídlem Na Kopci 166, Velké Poříčí, 549 32, dále jen „Telefonuji") a práva a povinnosti účastníka veřejně dostupné telefonní služby poskytované Telefonuji (dále jen „účastník“) v souvislosti s realizací služby přenositelnosti telefonních čísel (dále jen „Služba“).
1.2. Služba umožňuje všem účastníkům ponechat si jimi užívané telefonní číslo, případně telefonní čísla (dále též „telefonní číslo“), při změně poskytovatele Služeb. Služba je dostupná všem účastníkům.
1.3. Službu zajišťuje Telefonuji na základě zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v souladu s Opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel.
1.4. Na přenesení telefonního čísla se podílí i)účastník, ii) nový poskytovatel služby (dále též „přejímající poskytovatel“), iii) stávající poskytovatel telefonní služby (dále též „opouštěný poskytovatel“).
1.5. Účastník, který má zájem změnit poskytovatele služeb a přenést své telefonního číslo k novému poskytovateli služby, musí pro úspěšné provedení přenosu telefonního čísla:
1.5.1. uskutečnit právní úkon směřující k řádnému ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle u opouštěného poskytovatele služby,
1.5.2. uzavřít s přejímajícím poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací (dále též „Smlouva“), spolu se žádostí o přenesení telefonního čísla od opouštěného poskytovatele služeb a dohodnout s ním datum přenesení telefonního čísla,
1.5.3. právní úkon směřující k řádnému ukončení služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle u opouštěného poskytovatele uskutečnit nejpozději následující pracovní den po té, kdy dojde k doručení žádosti účastníka o poskytování služeb přejímajícímu poskytovateli. Opouštěný poskytovatel bezodkladně předá účastníkovi kód potvrzující ukončení smluvního vztahu s opouštěným poskytovatelem na přenášeném telefonním čísle, a to v případě, že se jedná o mobilní telefonní číslo. Nebude-li tento právní úkon proveden nejpozději do konce prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, má se za to, že lhůta 4 pracovních dnů na přenos telefonního čísla nezačala běžet.
1.6. Proces přenosu telefonního čísla probíhá pouze v pracovních dnech. K samotnému přenosu telefonního čísla dojde v pracovní den sjednaný s přejímajícím poskytovatelem mezi 00.00 – 06.00 hod. v případě mobilních čísel a mezi 06.00 – 22.00 hod. v případě pevných čísel. V této době nebo její části nemusí být přenášené telefonní číslo aktivní a nemusí být také možné se dovolat na čísla tísňových linek.
2. Telefonuji jako přejímající poskytovatel
2.1. Žádost (objednávka) o přenos telefonního čísla musí obsahovat následující údaje:
2.1.1. Jméno, příjmení, adresu pro doručování písemností a zásilek, případně název obchodní firmy, sídlo, IČ a kontaktní osobu,
2.1.2. identifikační údaje opouštěného poskytovatele,
2.1.3. identifikaci přenášeného telefonního čísla, případně čísel,
2.1.4. kontaktní telefonní číslo, email
2.1.5. platné referenční číslo účastníka u opuštěného operátora – platí pouze pro přenositelnost pevných čísel (dále jen „referenční číslo“)
2.1.6. platný kód potvrzující ukončení smluvního vztahu u opouštěného - platí pouze pro přenositelnost mobilních čísel (dále jen „ČVOP“)
2.2. Po registraci žádosti sdělí Telefonuji účastníku identifikaci objednávky a dohodnutý termín zahájení přenosu.
2.3. Telefonuji průběžně informuje účastníka o průběhu procesu přenosu, a to prostřednictvím SMS nebo e-mailem nebo se účastník může dotázat na stav přenosu na zákaznické infolince.
2.4. Po úspěšném ověření objednávky ze strany opouštěného poskytovatele zašle Telefonuji nejpozději jeden pracovní den před plánovaným datem přenosu účastníkovi informační SMS nebo email spolu s instrukcemi, jak postupovat v den přenosu.
2.5. Telefonuji je oprávněn účtovat za přenos telefonního čísla poplatek stanovený v ceníku služby přenositelnosti telefonních čísel, který je uveřejněn v čl. 6, odst. 6.1 těchto podmínek.
3. Telefonuji jako opouštěný operátor
3.1. V případě zájmu o změnu poskytovatele je účastník povinen učinit právní úkon směřující k platnému ukončení smlouvy o poskytování služeb na přenášeném telefonním čísle (dále jen „ukončení smlouvy“) a to zejména doručením platné výpovědi o zrušení služeb (dle Všeobecných podmínek či podmínek příslušné smlouvy).
3.2. Byl-li učiněn platný úkon ukončení smlouvy, obdrží účastník písemně od Telefonuji referenční číslo nebo ČVOP.
3.3. Žádost (dále též „objednávka“) o přenos pevného telefonního čísla musí obsahovat následující údaje:
3.3.1. Jméno, příjmení, adresu pro doručování písemností a zásilek, případně název obchodní firmy, sídlo, IČ a kontaktní osobu,
3.3.2. identifikační údaje přejímajícího poskytovatele,
3.3.3. identifikaci přenášeného telefonního čísla, případně čísel,
3.3.4. kontaktní telefonní číslo, email
3.3.5. platné referenční číslo účastníka u opuštěného operátora
3.4. Účastník zašle náležitosti žádosti o přenos pevného telefonního čísla přejímajícímu poskytovateli, v němž uvede informace týkající se čísel a rozsahů, pro něž požaduje přenesení. Přejímající poskytovatel zodpovídá za kontrolu objednávky, její rozčlenění na jednu nebo více jednoduchých nebo komplexních objednávek, které předloží opouštěnému operátorovi.
3.5. ČVOP pro přenos účastník sdělí přejímajícímu poskytovateli pro úspěšné provedení procesu přenosu.
3.6. Vystavení ČVOP nebo referenčního čísla pro přenos se původní plánované datum ukončení smlouvy mění tak, že poskytování služeb bude ukončeno až k okamžiku přenesení telefonního čísla, do té doby budou služby telefonního čísla poskytovány dle platných smluv a Všeobecných podmínek.
3.7. Přenos telefonního čísla může být uskutečněn nejdříve ke dni, k němuž má dojít k platnému ukončení smlouvy o poskytování služeb s tím, že přenos může být uskutečněn i později než v den ukončení smlouvy. Pokud však nejpozději 2 pracovní dny před datem ukončení smlouvy účastník požádá o zrušení ČVOP, případně zrušení referenčního čísla nebo uplyne platnost ČVOP, pak platí původní žádost o zrušení telefonního čísla k datu uvedeném účastníkem v ukončení smlouvy. Uplyne-li doba platnosti ČVOP nebo nedojde k využití referenčního čísla ve lhůtě 60ti dnů po původně plánovaném datu ukončení smlouvy, aniž by došlo k přenosu telefonního čísla, pak k ukončení smlouvy a poskytování služeb telefonního čísla nedojde a služby telefonního čísla budou nadále poskytovány dle platných smluv a Všeobecných podmínek, přičemž žádost o nový následný přenos telefonního čísla může být uskutečněn na základě podmínek stanovených tímto předpisem.
3.8. Požadavek na přenos telefonního čísla účastníka do sítě přejímajícího poskytovatele nemusí být ze strany opouštěného poskytovatele akceptován v případě, že v době žádosti eviduje opouštěný poskytovatel vůči účastníkovi pohledávky po splatnosti, případně nebylo uhrazeno paušální odškodnění za předčasné ukončení smlouvy.
4. Ostatní ustanovení
4.1. U mobilního telefonního čísla je kód pro přenos (ČVOP) platný 60 kalendářních dní, u pevných telefonních čísel, kde se pro přenos používá Referenční číslo zákazníka, není platnost stanovena.
4.2. Lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně aktivace tohoto telefonního čísla v síti přejímajícího poskytovatele, činí čtyři pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, pokud se účastník a přejímající poskytovatel služby vzájemně nedohodli na pozdějším datu přenesení a jsou splněny všechny podmínky Služby.
4.3. Pokud nebude žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby nejpozději čtvrtý pracovní den přede dnem ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle, není zaručeno na tomto telefonním čísle nepřerušené poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací.
4.4. Účastník může požádat o přenesení telefonního čísla i poté, co již podal výpověď (popř. bylo jinak stanoveno datum ukončení poskytování služeb), nejpozději však pět pracovních dní před uplynutím výpovědní doby (popř. datem, kdy má dojít k ukončení poskytování služeb na příslušném telefonním čísle).
4.5. Žádost (objednávka) o změnu poskytovatele služby bude odmítnuta v případě, že:
4.5.1. není splněna podmínka ukončení poskytování služby u opouštěného poskytovatele, pokud se přejímající poskytovatel a opouštěný poskytovatel nedohodnou jinak,
4.5.2. telefonní číslo je již obsaženo v jiné objednávce na přenos telefonního čísla,
4.5.3. existují technické překážky bránící přenesení telefonního čísla,
4.5.4. na telefonní číslo se nevztahuje povinnost přenositelnosti dle vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací,
4.5.5. jedná se o telefonní číslo určené výlučně k interním, testovacím či systémovým účelům,
4.5.6. jedná se o interní číslo k očíslování služeb.
5. Závěrečná ustanovení
5.1. Telefonuji je oprávněn tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel kdykoliv aktualizovat či měnit, vždy však v souladu s platnými právními předpisy.
5.2. Veškeré změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.telefonuji.cz , nebude-li výslovně stanoven pozdější termín účinnosti.
5.3. Tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2013.
6. Ceník přenositelnosti čísel je v záložce naše ceny.